About

Zabdark เกิดจาก กลุ่มคนดนตรีเล็กๆกลุ่มหนึ่ง ที่รวมตัวกัน ที่มีความชื่นชอบในแนวดนตรีที่แตกต่างกัน แต่ไม่ปิดกั้นในแนวทางที่แตกต่างกันของแต่ละคน ทำให้กลุ่มคนกลุ่มนี้ มีลักษณะหลากหลายทางดนตรีค่อนข้างสูง